President
Sanjit Singh
AACI, P.App
sanjitsingh@shaw.ca